Marstem

PROJELER

PROJELERİMİZ ve AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

Antimikrobiyal etkinliği arttırılmış kedi/köpek kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin üretimi

Bu projede hayvanların yağ dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücreler üzerinde çeşitli uyarıcı maddeler kullanılarak antibakteriyel ve antifungal etkinlikleri artırılacak ve farklı enfeksiyon modellerinde tedavi edici rolü saptanacaktır. Proje çerçevesinde geliştirilecek antimikrobiyal kök hücre elde etme yöntemi ile hazırlanan kök hücreler enfeksiyon tedavisi amacıyla veteriner hekimlerin kullanımına sunulacaktır.

Yara Tedavisi için Mezenkimal Kök Hücre (MKH) Kaynaklı Ekzozom Taşıyan Biyo-uyumlu Yara Örtüsünün Geliştirilmesi

Projemizde geliştireceğimiz bakteriyel selüloz (BS) yara örtüsü üzerinde MKH kaynaklı eksozomların yara iyileşmesi üzerindeki etkinliğini in vitro ve in vivo olarak araştırmayı planlıyoruz.Oluşturulması amaçlanan yara örtüsü için biyouyumluluk, yüksek su tutma kapasitesi ve biyobozunur olmama özelliklerinden dolayı seçilen BS, antimikrobiyallik kazandırmak amacıyla kitosan ile modifiye edilecektir. Bu projede yara tedavisindeki hem non-alerjik hem de hücresel tedavi ile hızlı tedavi imkânı sunacak bir ürün geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Akustik Tabanlı Gerçek Zamanlı Hücre Çoğalma ve Canlılık Analiz Cihazı Geliştirme

Hücre kültürleri, kök hücre çalışmaları, kanser araştırmaları, doku mühendisliği gibi alanlarda ve ilaç deneme testleri için en temel çalışmalardır. Hücre kültürleri ile elde edilen canlı hücrelerle yapılan testler, hücre yanıtlarının izlenmesini ve biyolojik süreçler ile çeşitli bileşiklerin tedavi edici veya toksik etkilerine dair verileri sağlar.Bu araştırmalarda çalışmanın belirli zaman noktalarında veya sonunda yapılan analizlerin verileri değerlendirilmektedir. Bu analizler hücreleri mikroskopta doğrudan saymak, hücre süspansiyonunun bulanıklığını tespit etmek ya da dolaylı olarak hücresel bileşenleri ölçmek gibi metodlara dayalıdır. Bu proje çerçevesinde yüzey akustik dalga teknolojisine dayalı gerçek zamanlı hücre analizi sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu sistem kullanılarak hücre kültürü çalışmalarında hücre çoğalması, hücre canlılığı, ilaç etkinlik analizi, toksisite analizi, hücre yapışma analizi ve yapışmayan hücrelerde canlılık gibi analizler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Investigation of Regerative Effects of CRISPR/Cas9 Functionalized Piezoelectric Nerve Conduits on in vitro and in vivo Spinal Cord Injury Models

PIECRISCI projesinin temel amacı, eksozom/CRISPR/Cas9 komplekslerini piezoelektrik sinir kanallarına dahil ederek Omurilik Yaralanması (SCI) için malzeme bazlı bir tedavi tasarlamak ve test etmektir. Sistem, in vitro ve in vivo sıçan SCI modellerinde test edilecektir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Fenotiplerinde, Dental Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi

İnsan dental folükül kaynaklı MKH’ların farklı fenotipdeki KOAH hastalarının venöz kanlarından elde edilen PKMH (periferal kan mononükleer hücre)’lerinde immünomodülatör etkilerinin in vitro ortamda araştırılmasıdır.

Fasiyal sinir arazı yapılan sıçanlarda, insan göbek kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücre ve amniyotik membran uygulamalarının, fasiyal sinir rejenerasyonu üzerine etkilerinin davranış modellerine göre değerlendirilmesi ve histolojik olarak incelenmesi

Bu çalışmada amaç, fasiyal sinir arazı yaratılan deneklerde primer onarımı (nörafi) takiben insan göbek kordonu kaynaklı mezenkimal kök hücre ve/veya amniyotik membran uygulamalarının, fasiyal sinir rejenerasyonu üzerine etkilerinin davranış modellerine göre değerlendirilmesi ve histolojik olarak incelenmesi hedeflenmesidir. Çalışmada elde edilecek sonuçlar ışığında, fasiyal sinir hasarına sahip hastaların tedavisinde, muhtemel iyileştirici yeni tedavi protokollerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Rat zigomatik ark defekt modelinde, kompakt kemik kaynaklı hücre ile yağ kaynaklı kök hücrenin spongioz kemikteki osteogenik etkilerinin histolojik ve immünolojik olarak karşılaştırılması

Kompakt kemik kaynaklı kök hücrelerin fare modelinde dalak lenfositlerinin fenotip ve fonksiyonlarını değiştirerek, akut graft versus host hastalığınına bağlı doku hasarını azalttığı bildirilmiştir.Kompakt kemik kaynaklı kök hücre ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada da rat zigomatik kemik defektinde kompakt kemikten elde edilen kök hücre ile yağ kaynaklı kök hücrenin etkisini karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Trombositten zengin fibrin ile kombine edilmiş farklı doku ı̇skelelerı̇nin dental pulpa kök hücrelerı̇nin farklılaşması ve canlılığı üzerine etkisinin incelenmesi

Dental pulpa kök hücresi üzerine çeşitli iskele türlerinin etkileri hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da trombositten zengin fibrin iskelesi ile kombine biyoaktif cam ve bor materyallerinin dental pulpa kök hücrelerinin farklılaşması ve canlılığına olan etkisi üzerine yapılmış bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu sebeple, çalışma sonuçlarının rejeneratif endodontik tedavi prosedürlerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara yön vereceği hedeflenmektedir.

Aşılı ve Aşısız Covid 19 Hastalarının İmmünolojik Parametreler Açısından Kıyaslanması

COVID-19 PCR testi pozitif olan hastalarda, aşı durumunun immün hücre farklılaşmasına etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır.